Privacyverklaring

Patiëntendossier

Op grond van de ‘Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst’ (WGBO) artikel 454, dient de huidtherapeut een dossier aan te maken met betrekking tot de behandeling van iedere patiënt. Hierin staan gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en overige gegevens die voor een goede hulpverlening noodzakelijk zijn (“Burgerlijk Wetboek”, 2006). Bij Huidpraktijk Dermadine worden patiëntendossiers bijgehouden en hierbij wordt er gewerkt volgens de Richtlijn Huidtherapeutische Dossiervoering (NVH). U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. Indien u toestemming geeft, kan de huidtherapeut informatie verstrekken aan derden. Derden zijn onder meer zorgverleners die niet bij de behandeling betrokken zijn, de niet-verwijzend (huis)arts, bedrijfsarts, medisch adviseur, gemeente, uitkeringsinstanties, politie, justitie of verzekeraars. De huidtherapeut laat hierbij weten met welk doel de gegevens worden verstrekt, wat de inhoud is van de informatie en wat de mogelijke gevolgen van de gegevensverstrekking zijn.

Beroepsgeheim

De huidtherapeut heeft een beroepsgeheim en neemt bij het beheer en het gebruik van patiëntengegevens de wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens in acht. Het beroepsgeheim betreft alles wat de huidtherapeut bij het uitoefenen van haar beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg is toevertrouwd, waaronder alle informatie van (niet-)medische aard die zij in die hoedanigheid heeft verkregen.

Huidpraktijk Dermadine verstrekt aan anderen dan de patiënt geen gegevens over de patiënt tenzij:

  • de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven
  • de wet hiertoe verplicht
  • de ontvanger van de gegevens rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst betrokken is en voor zover hij gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden
  • het gaat om informatieverstrekking aan (wettelijke) vertegenwoordigers, conform hun rechten op grond van de WGBO

De huidtherapeut mag bovendien haar beroepsgeheim doorbreken onder strikte voorwaarden, als:

  • naleving van het beroepsgeheim betekent dat er ernstige schade voor de patiënt, de huidtherapeut of derden dreigt te ontstaan én er wordt voldaan aan de voorwaarden voor doorbreking van het beroepsgeheim bij een conflict van plichten in de KNMG-richtlijn
  • Omgaan met medische gegevens; een ander dan de patiënt een belang heeft dat zwaarder weegt dan dat van naleving van het beroepsgeheim met inachtneming van de in de KNMG-richtlijn gestelde voorwaarden.

Hoelang wordt uw patiëntendossier bewaard?

Het patiëntendossier moet twintig jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, of zoveel langer als ‘de hulp van een goede zorgverlener’ (WGBO, Artikel 7: 454) met zich meebrengt. Het langer bewaren kan met name van belang zijn bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Ook bij overlijden van de patiënt geldt de bewaartermijn, dit vormt dus geen reden om de gegevens te vernietigen.

Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Privacyrechten zijn met de AVG versterkt en uitgebreid. Huidpraktijk Dermadine is op de hoogte van de privacywetgeving en beschermt ieders privacy zo optimaal mogelijk. Tevens neemt Huidpraktijk Dermadine passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Er wordt door de huidtherapeut alléén persoonsgegevens genoteerd die nodig zijn voor het uitvoeren van de zorg.

De website van Huidpraktijk Dermadine maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.